Osman Bayatlı Kitapları

BERKSAV - Bergama Kültür ve Sanat Vakfı

A: YILMAZ İÇİN - İndirmek için tıklayınız..
Bir kaç söz

Çalıskanlığı, Cemiyet islerindeki basarılı hareketleri, Yılmaz'ın arkasında yalnız bir sevgi ve saygı yığını bırakmakla kalmadı. Onun için, yazılan yazıların toplanmasiyle bu küçük kitap da ortaya geldi.
Bu yazılar, Yılmazın birlikte çalıstığı arkadasları ve yetistirdiği talebeleri tarafından yazılmıs olduğu için onun hayatini biraz olsun belirt mis ve hatıralarını canlandırmıs bulunuyor.
Yılmaz, evimiz Dil - Edebiyat ve köycülük kollarında uzun yıllar bulundu. Tarama dergisi anketine dilimizin canlı kelimelerini v e r e r e k Bergama'yı ön safta bulundurdu. Folklor ve millî oyunlar yolundaki çalısma ları, daha sağlığında Halkevimizin yayınları ara sına girmistir. Simdi de Tahtacı Gelenekleri adın daki kitabı bastırılmaktadır.
Memleket için çalısmak amacında olan her kes Yılmazın hayatında kendisine bir yol bulabilir. Bu bakımdandır ki, bu küçük kitap cemi yete kendini verenlerin elinde değerini bulmus olacaktır.
Ne mutlu o insanlara ki bilgisini yaysın servetini âbidelestirsin ve evladlarını hayırlı kılsın.

Halkevi Baskanı
O. Bayatlı


ŞİFALI OTLAR VE LOKMAN HEKİM - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

Lokman Hekim
— Şifalı Otlar
— Otların Resimleri
— Otların Türkçe — Lâtince listesi
— Hayvani, Madenî, ilâçlar
— insan hastalıkları için emsemler
— Hayvan hastalıkları ve emsemleri
— Hayvan hastalıkları için otlar.


BERGAMADA KÖYLER - TIRMANLAR - İndirmek için tıklayınız..
Bir kaç söz

(Bergama'da köyler) serisinin üçüncü kitabı olan (Tırmanlar) da' yayın alanına girmektedir.
Tırmanlar: Turanlı bucağının (11) i ovada (29) u dağda bulunan (40) köyünden biri olup, dağlık köylerimizin büyüklerinden ve verimlilerindendir. Arıcı ve balcı olan bu köyümüz, son yıllarda önemli bir kalkınma ve gelişme göstermiştir.
Tırmanlar, (12) konuk odasiyle üstün geleneklerimizden konukseverliği bugün dahi yaşattığı gibi, birlik ve düzeniyle de örnek bir durum taşımaktadır.
18 inci asır ortalarından sonra, Tırmanlar'da bir Voyvodalık devri yaşamış ve Madra'nın yalçın kayalarına, engin ormanlarına dayanarak Bergama ayanlarına ve Balıkesir sınır beylerine sözünü geçirmiştir.
Okul ve Halkodası köyün Kültür durumuna yeni bir ışık vermiş ve aydın bir varlık yaratmıştır.
Tabiatın bol kaynakları içinde, yaşıyan köylümüz, yeni kovanlara, alıştığı, zeytin, bağ ve meyveciliğe sarıldığı gün zengin ve mutlu bir gelecek sağlıyacaktır.
Evimiz Köycülük Şubesi Üyelerinden Tırmanlar Bölgesi Gezici Başöğretmeni Ali Rıza Başsorgun'un derlediği bu kitap, köycülük şubesinden Kemal Çallı ve Nadire Yııvacan'ın ynrdımile tarafımdan yazılmıştır. Evimiz Dil-Edebiyat Şubesinden Sayın Bayan Nermin Orhon da önceki iki kitapta olduğu gibi köy kadınları konuşnıalariyle kitaba değer katmıştır.
Tırmanlar için, bilgilerinden faydalandığımız değerli arkadaşlarımıza teşekkür ederken, bu kitapların yayınlanmasında C. H. P. Genel Sekreterliğinin yüksek ilgi ve yardımını da burada saygıyle anmayı bir ödev bilirim-

25-2-1945
Halkevi Başkanı
Osman Bayatlı


BERGAMADA KÖYLER - EĞRİGÖL - İndirmek için tıklayınız..
Bir kaç söz

Evimiz Köycülük şubesi,düzenlediği köy gezilerinde "Köylerin Sosyal, Sıhhî, Bediî gelişmelerine ve köylü ile şehirli arasında karşılıklı sevgi ve tesanüt duygularının kuvvetlenmesine çalışmaktadır.
Yüz yılların bıraktığı iç sızılariyle yıpranmış, fakat asil varlığı yüzünden ayakta kalmış ovan köylümüz, Cumhuriyet devrinde sağlık, birlik ve düzenli, çalışma gibi baş işler sağlandıkça her yönden bir kalkınma" içine girmiştir. İşte Eğrigöl köyü bunlardan biridir.
Düşmanın baştan başa yaktığı, yıktığı bir köy, 20 yıl içinde yeniden yapılmış,daha temiz daha kullanışlı kurulmuştur. Köylü, birlik, ahenk ve düzen içinde yaşamaktadır.
" Münevverlerimizin ziyareretini istekle, zevkle bekler bir vaziyete gelmiş" olan bu köyümüz "münevverlerin köylüyle temasta ve ona faydalı olmakta muvaffak" olduğunu göstermesi bakımından da ayrı bir önem taşımaktadır.
Eğrigöl'ün; temiz, çalışkan ye uyanık köylümüzün bu küçük kitabı ardından, diğer köylerimizin ayni konuları belirtildiği zaman, Bergama'nın büyük köy kitabının temeli atılmış olacaktır.
Köye doğru bir adım daha atan Köycülük Şubemizin yaptığı programın, başarılması için çalıştığını görmekle kıvanç duymaktayız . Bu birinci kitap, evimiz Dil-Edebiyat Şubesinden Bayan Nermin Orhon, Köycülük şubesi Komite Reisi Kemal Çallı ile tarafımdan yapılan derleme ve incelemelerden ortaya gelmiş ve idare heyetinin karariyle yayın alanına girmiş bulunmaktadır.
Bu köy hakkında bize kıymetli bilgilerini veren,ve birer suretle yardımlarını esirgemiyen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmağı bir borç bilirim.

20/2/1944
Halkevi Reisi
OSMAN BAYATLI


BERGAMADA KÖYLER-4 ÇEPNİ KÖYÜ - İndirmek için tıklayınız..
ÖNSÖZ

Bergama'da Köyler serisinin birinci hitabı olan ( Eğrigöl ) den sonra, dört köyün - Pınarköy, Narlıca, Tepeköy, Yalnızev- kitabı da yayın alanına girmektedir.
Bir vâdi boyunca kurulmıış olan bu dört köydeki insanların gelenek. görenek ve inançları birdir: Çepni - Çetmi aşiretindendir.
Tarihi bilgilere göre: Çepniler Ogıızhan oğullarından Gökhanın ikinci evladı Çepniden üremiştir. Orta Asyadan, Horasan taraflarından Selçuk Türkleri gününde Anadoluya gelmişler, her tarafa yayılmışlardır.
Uzun yıllar konar, göçer kalmışlar, kışlaklarda ve yaylalarda yaşamışlardır. Çepniler. aşiret aransında kan ve inancın korumasını kutsal bir ödev bilirler, ve temel kuralları şudnr; Ele, Bele Dile.
Ahlaki ve sosyal ilkeleri içine alan bu üç kavram, yalnız Oymak için bir anlam taşımaktadır. Oymak dışında kalanlar, el tanınmıış ve dabacı - yabancı sayılmıştır.
Bu hitapta, dört köyün birlikleri ayrı ayrı, fakat genel, sosyal bakımdan aynı olan durumu topluca belirtilmiş bulunmaktadır.
Kitabın yazılması için; Yalnızev'den Veli Acar, Pınarköy'deıı Kadir Akçan, Pınarköy muhtarı Ali Vural, Parti Ocak reisi Bektaş Beyazkuş, Tepeköy muhtarı Eyyüp Türkay, Yalnızev muhtarı Mehmet Antaç ile yardımlarını esirgemiyen değerli arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Evimiz Dil-Edebiyat şubesinden Bayanı Nermin Orhon, Köycülük şubesinden Kemal Çallı ile, tarafımdan derlenen ve yazılan bu küçük kitap idare heyetimizin karariyle bastırılmış bulunmaktadır.
Bu yolda vazife almış arkadaşlarıma başarılar dilerim.

20-5 - 1944
Halkevi Reisi
Osman Bayatlı


Bergama Köyler - Bölcek Köy - İndirmek için tıklayınız..
Bir kaç şöz

Bölcekköy, Bergama'nın Turanlı Burçağının Bakırçay kıyılarında büyük ve bayındır köylerimizdendir. Göz önünde, geniş ve yemyeşil bir ova, güneşin altında uzanır gider.
Burada Buğday ve Pamuk, ineme tohumlarla en uygun yoldan yetiştirilmektedir. Köyün sığır ve beygirleri bütün köylerimize örnek bir durum taşımaktadır.
Köyün yetiştirdiği kültürlü insanların çokluğu, çalışma ve kalkınma alanında köye olduğu kadar çevresine de faydalar sağlamıştır, Köyün değerli evladı Bay Rahmi Köken, yıllarca memleket işlerinde ödev almış bir enerji ve öktem kaynağıdır.
Cumhuriyet Hükümetimizin ele aldığı büyük suların arıtımı yüzünden, Bakırçay ve Meteşe deresinin taşkınlıkları da önlendiği gibi, bataklıklarla ilgili sıtma savaşına da hız verilmiş bulunmaktadır.
Sağlık bakımından büyük önemi olan kaynak su işinin de köyce sağlanması beklenebilir.
Köy ve köylüyü içinden tanımanın verdiği tad ve coşma ile - Bergama'da Köyler - dizisinin dördüncü kitabi - Bölcek köyde - Bakirçay havzasının verimli toprakları üstünde yaşattığı zengin Folkloru ile - yayın alanına girmektedir.
Bir yıl kadar süren bu kitabın derlenmesinde-Bölcekköylü Bayan Nadire Yuvacan'ın büyük emeği geçmiştir,
Evimiz Dil-Edebiyat şubesinden sayın Bayan Nermin Orhon'un - öteki kitaplarda olduğu gibi.Köy Kadınlariyle konuşması bu kitap için de ayrı bir değer olmuştur.
Kendilerine ve birer yönden yadımlarım esirgemeyen değerli arkadaşlarımıza teşekkürü borç bilirim.
Bergama'da köyler serisinin devamını memnunlukla karşılayan C. H. P. Genel Sekterliğimizin gösterdiği yüksek ilgi ve yardımı da şükran ve saygıyle anarım.

24 - VII – 1945
Halkevi Başkanı
OSMAN BAYATLI