e-kitaplar

BERKSAV - Bergama Kültür ve Sanat Vakfı

Bergamalı Lokman Hekim Galenos - İndirmek için tıklayınız..
Hem halk sağlıkçısı bir lokman,
hem saray doktoru.
Hem hekim, hem hakim, hem düşünür, bilge bir kişi.

Bergama' da bir Gılgamış, ilkçağda bir hızır.

Devrinin güneşi.
İksir saçan,
deva dağıtan tıbbın,

tebabetin piri GALENOS…


Bergama Söylenceleri - İndirmek için tıklayınız..
Belleten 17
Yazar : Eyüp Eriş
Söylence: yazıdan önceki dönemleri, destan çagını anlatır genelde. Ancak tarih dönemlerinde de olağanüstü olaylar; ölet, kıran, göç, savaş gibi iz bırakan gelişmeler söylence konusu olmuştur. Örneğin Bergama'da kuraklık, sel, yangın gibi acılı zamanlar dallandırılıp budaklandırılıp anlatılmış, ağızdan ağıza, dilden dile sakızlayıp ağdalayıp öykü halini almıştır.

Söylenceye eski Anadolu dilinde mitos, doğu dillerinde esatir denegelmiştir. Tarihle bağlantıları çok zayıftır. Söylencelere bakıp tarih yapmak olası değildir. Ancak tarihsel kırıntılar toplanabilir; dil, kültür açısından coğrafi tanımlamalar bakımından zenginliği ise olağanüstüdür.

Bergama söylencelerini araştırdıktan sonra beş bölüme ayırmak gereği doğdu.
Birinci bölümde ilahi söylenceler vardı tanrılar, tanrıçalar, olağandışı varlıklar ve onların çevresinde geçen mitoslar.
İkinci bölümde bu insanüstü yaratıklar bırakılıyor ve insan ön plana çıkıyordu. İnsan, kaya oluyor, ağaç oluyor ve doğa ile bütünleşiyordu.
Üçüncü bölümde ise duygu, aşk, acı gibi psikolojik konular önümüze çıkıyordu. Üstelik bu üç evre zaman çizgisi doğrultusunda oluşmaktaydı.
Dördüncü bölümde de efsunlu türbeler ve efsaneleşmiş dedelerle ilgili hikayeler dikkatinizi çekecek. Beşinci bölümde ise söylence olmuş efe ve milislerin öyküleri yer alıyor.


A: YILMAZ İÇİN - İndirmek için tıklayınız..
Bir kaç söz

Çalıskanlığı, Cemiyet islerindeki basarılı hareketleri, Yılmaz'ın arkasında yalnız bir sevgi ve saygı yığını bırakmakla kalmadı. Onun için, yazılan yazıların toplanmasiyle bu küçük kitap da ortaya geldi.
Bu yazılar, Yılmazın birlikte çalıstığı arkadasları ve yetistirdiği talebeleri tarafından yazılmıs olduğu için onun hayatini biraz olsun belirt mis ve hatıralarını canlandırmıs bulunuyor.
Yılmaz, evimiz Dil - Edebiyat ve köycülük kollarında uzun yıllar bulundu. Tarama dergisi anketine dilimizin canlı kelimelerini v e r e r e k Bergama'yı ön safta bulundurdu. Folklor ve millî oyunlar yolundaki çalısma ları, daha sağlığında Halkevimizin yayınları ara sına girmistir. Simdi de Tahtacı Gelenekleri adın daki kitabı bastırılmaktadır.
Memleket için çalısmak amacında olan her kes Yılmazın hayatında kendisine bir yol bulabilir. Bu bakımdandır ki, bu küçük kitap cemi yete kendini verenlerin elinde değerini bulmus olacaktır.
Ne mutlu o insanlara ki bilgisini yaysın servetini âbidelestirsin ve evladlarını hayırlı kılsın.

Halkevi Baskanı
O. Bayatlı


ŞİFALI OTLAR VE LOKMAN HEKİM - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

Lokman Hekim
— Şifalı Otlar
— Otların Resimleri
— Otların Türkçe — Lâtince listesi
— Hayvani, Madenî, ilâçlar
— insan hastalıkları için emsemler
— Hayvan hastalıkları ve emsemleri
— Hayvan hastalıkları için otlar.


BERGAMADA KÖYLER - TIRMANLAR - İndirmek için tıklayınız..
Bir kaç söz

(Bergama'da köyler) serisinin üçüncü kitabı olan (Tırmanlar) da' yayın alanına girmektedir.
Tırmanlar: Turanlı bucağının (11) i ovada (29) u dağda bulunan (40) köyünden biri olup, dağlık köylerimizin büyüklerinden ve verimlilerindendir. Arıcı ve balcı olan bu köyümüz, son yıllarda önemli bir kalkınma ve gelişme göstermiştir.
Tırmanlar, (12) konuk odasiyle üstün geleneklerimizden konukseverliği bugün dahi yaşattığı gibi, birlik ve düzeniyle de örnek bir durum taşımaktadır.
18 inci asır ortalarından sonra, Tırmanlar'da bir Voyvodalık devri yaşamış ve Madra'nın yalçın kayalarına, engin ormanlarına dayanarak Bergama ayanlarına ve Balıkesir sınır beylerine sözünü geçirmiştir.
Okul ve Halkodası köyün Kültür durumuna yeni bir ışık vermiş ve aydın bir varlık yaratmıştır.
Tabiatın bol kaynakları içinde, yaşıyan köylümüz, yeni kovanlara, alıştığı, zeytin, bağ ve meyveciliğe sarıldığı gün zengin ve mutlu bir gelecek sağlıyacaktır.
Evimiz Köycülük Şubesi Üyelerinden Tırmanlar Bölgesi Gezici Başöğretmeni Ali Rıza Başsorgun'un derlediği bu kitap, köycülük şubesinden Kemal Çallı ve Nadire Yııvacan'ın ynrdımile tarafımdan yazılmıştır. Evimiz Dil-Edebiyat Şubesinden Sayın Bayan Nermin Orhon da önceki iki kitapta olduğu gibi köy kadınları konuşnıalariyle kitaba değer katmıştır.
Tırmanlar için, bilgilerinden faydalandığımız değerli arkadaşlarımıza teşekkür ederken, bu kitapların yayınlanmasında C. H. P. Genel Sekreterliğinin yüksek ilgi ve yardımını da burada saygıyle anmayı bir ödev bilirim-

25-2-1945
Halkevi Başkanı
Osman Bayatlı


BERGAMADA KÖYLER - EĞRİGÖL - İndirmek için tıklayınız..
Bir kaç söz

Evimiz Köycülük şubesi,düzenlediği köy gezilerinde "Köylerin Sosyal, Sıhhî, Bediî gelişmelerine ve köylü ile şehirli arasında karşılıklı sevgi ve tesanüt duygularının kuvvetlenmesine çalışmaktadır.
Yüz yılların bıraktığı iç sızılariyle yıpranmış, fakat asil varlığı yüzünden ayakta kalmış ovan köylümüz, Cumhuriyet devrinde sağlık, birlik ve düzenli, çalışma gibi baş işler sağlandıkça her yönden bir kalkınma" içine girmiştir. İşte Eğrigöl köyü bunlardan biridir.
Düşmanın baştan başa yaktığı, yıktığı bir köy, 20 yıl içinde yeniden yapılmış,daha temiz daha kullanışlı kurulmuştur. Köylü, birlik, ahenk ve düzen içinde yaşamaktadır.
" Münevverlerimizin ziyareretini istekle, zevkle bekler bir vaziyete gelmiş" olan bu köyümüz "münevverlerin köylüyle temasta ve ona faydalı olmakta muvaffak" olduğunu göstermesi bakımından da ayrı bir önem taşımaktadır.
Eğrigöl'ün; temiz, çalışkan ye uyanık köylümüzün bu küçük kitabı ardından, diğer köylerimizin ayni konuları belirtildiği zaman, Bergama'nın büyük köy kitabının temeli atılmış olacaktır.
Köye doğru bir adım daha atan Köycülük Şubemizin yaptığı programın, başarılması için çalıştığını görmekle kıvanç duymaktayız . Bu birinci kitap, evimiz Dil-Edebiyat Şubesinden Bayan Nermin Orhon, Köycülük şubesi Komite Reisi Kemal Çallı ile tarafımdan yapılan derleme ve incelemelerden ortaya gelmiş ve idare heyetinin karariyle yayın alanına girmiş bulunmaktadır.
Bu köy hakkında bize kıymetli bilgilerini veren,ve birer suretle yardımlarını esirgemiyen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmağı bir borç bilirim.

20/2/1944
Halkevi Reisi
OSMAN BAYATLI


BERGAMADA KÖYLER-4 ÇEPNİ KÖYÜ - İndirmek için tıklayınız..
ÖNSÖZ

Bergama'da Köyler serisinin birinci hitabı olan ( Eğrigöl ) den sonra, dört köyün - Pınarköy, Narlıca, Tepeköy, Yalnızev- kitabı da yayın alanına girmektedir.
Bir vâdi boyunca kurulmıış olan bu dört köydeki insanların gelenek. görenek ve inançları birdir: Çepni - Çetmi aşiretindendir.
Tarihi bilgilere göre: Çepniler Ogıızhan oğullarından Gökhanın ikinci evladı Çepniden üremiştir. Orta Asyadan, Horasan taraflarından Selçuk Türkleri gününde Anadoluya gelmişler, her tarafa yayılmışlardır.
Uzun yıllar konar, göçer kalmışlar, kışlaklarda ve yaylalarda yaşamışlardır. Çepniler. aşiret aransında kan ve inancın korumasını kutsal bir ödev bilirler, ve temel kuralları şudnr; Ele, Bele Dile.
Ahlaki ve sosyal ilkeleri içine alan bu üç kavram, yalnız Oymak için bir anlam taşımaktadır. Oymak dışında kalanlar, el tanınmıış ve dabacı - yabancı sayılmıştır.
Bu hitapta, dört köyün birlikleri ayrı ayrı, fakat genel, sosyal bakımdan aynı olan durumu topluca belirtilmiş bulunmaktadır.
Kitabın yazılması için; Yalnızev'den Veli Acar, Pınarköy'deıı Kadir Akçan, Pınarköy muhtarı Ali Vural, Parti Ocak reisi Bektaş Beyazkuş, Tepeköy muhtarı Eyyüp Türkay, Yalnızev muhtarı Mehmet Antaç ile yardımlarını esirgemiyen değerli arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Evimiz Dil-Edebiyat şubesinden Bayanı Nermin Orhon, Köycülük şubesinden Kemal Çallı ile, tarafımdan derlenen ve yazılan bu küçük kitap idare heyetimizin karariyle bastırılmış bulunmaktadır.
Bu yolda vazife almış arkadaşlarıma başarılar dilerim.

20-5 - 1944
Halkevi Reisi
Osman Bayatlı


Bergama Köyler - Bölcek Köy - İndirmek için tıklayınız..
Bir kaç şöz

Bölcekköy, Bergama'nın Turanlı Burçağının Bakırçay kıyılarında büyük ve bayındır köylerimizdendir. Göz önünde, geniş ve yemyeşil bir ova, güneşin altında uzanır gider.
Burada Buğday ve Pamuk, ineme tohumlarla en uygun yoldan yetiştirilmektedir. Köyün sığır ve beygirleri bütün köylerimize örnek bir durum taşımaktadır.
Köyün yetiştirdiği kültürlü insanların çokluğu, çalışma ve kalkınma alanında köye olduğu kadar çevresine de faydalar sağlamıştır, Köyün değerli evladı Bay Rahmi Köken, yıllarca memleket işlerinde ödev almış bir enerji ve öktem kaynağıdır.
Cumhuriyet Hükümetimizin ele aldığı büyük suların arıtımı yüzünden, Bakırçay ve Meteşe deresinin taşkınlıkları da önlendiği gibi, bataklıklarla ilgili sıtma savaşına da hız verilmiş bulunmaktadır.
Sağlık bakımından büyük önemi olan kaynak su işinin de köyce sağlanması beklenebilir.
Köy ve köylüyü içinden tanımanın verdiği tad ve coşma ile - Bergama'da Köyler - dizisinin dördüncü kitabi - Bölcek köyde - Bakirçay havzasının verimli toprakları üstünde yaşattığı zengin Folkloru ile - yayın alanına girmektedir.
Bir yıl kadar süren bu kitabın derlenmesinde-Bölcekköylü Bayan Nadire Yuvacan'ın büyük emeği geçmiştir,
Evimiz Dil-Edebiyat şubesinden sayın Bayan Nermin Orhon'un - öteki kitaplarda olduğu gibi.Köy Kadınlariyle konuşması bu kitap için de ayrı bir değer olmuştur.
Kendilerine ve birer yönden yadımlarım esirgemeyen değerli arkadaşlarımıza teşekkürü borç bilirim.
Bergama'da köyler serisinin devamını memnunlukla karşılayan C. H. P. Genel Sekterliğimizin gösterdiği yüksek ilgi ve yardımı da şükran ve saygıyle anarım.

24 - VII – 1945
Halkevi Başkanı
OSMAN BAYATLI


BELLETEN SAYI :15 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

SUNUŞ
ÖNSÖZ
TARİHÇE
TUNÇ ÇAĞI 36
PROTOGEOMETRİK DÖNEM 40
GEOMETRİK DÖNEM 40
ORİENTALİZAN DÖNEM 41
ARKAİK DÖNEM 49
KLASİK DÖNEM 55
HELLENİSTİK DÖNEM 61
ROMA DÖNEMİ 111
BİZANS DÖNEMİ 141
SELÇUKLU DÖNEMİ 149
OSMANLI DÖNEMİ 151
ETNOGRAFYA BÖLÜMÜ 152
KAYNAKÇA


BELLETEN SAYI :14 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

- Bergama Haritası 12
- İlkçağ Hellenistik Dönemde Anadolunun Yükselen Güneşi Bergama Siyasi, Kültürel, İktisadi, Tarihi 13
- Bergama Tarihi Hellenistik Kültür Öncesi Prehistorik ArkhaikKlasik Kültür Evreleri 14
- Batı Anadolu - Mysia Bergama'nın İlk Halk Toplulukları 21
- Bergama ve Çevresi Tarihine Mitolojik Bir Yolculuk 30
- Tarih Öncesi Çağlarda Bergama ve Çevresinde Ana Tanrıça Kibele Kültü Merkezleri Perperene ve Haylazlar Kayası 36
- Bergama Krallığının Kuruluşu 42
- Bergama Devletinin Kralları 42
- Philetairos Dönemi 43
- Eumenes I 44
-Attalos I 46
-Eumenes II 49
-Attalos II 52
-Attalos III 54
- Aristonikosun Roma ile Mücadelesi ve Bergama Krallığının Roma Hakimiyetine Katılması. 55
- Mithridates Ayaklanmasında Bergama'nın Tutumu 57
- Bergama Tarihinde Galat Mücadeleleri ve Galatlann Tarihi 65
- Bergamalılar ile Galatlann Mücadeleleri Başlıyor 71
- Roma'nın Bergama Krallığına Karşı İki Yüzlü Siyasetini Uygulamaya Başlaması 77
- Bergama Devleti'nin İktisadi Hayatı ve Genel Özellikleri 81
- Bergama'da Ziraat 87
- Bergama'da Hayvancılık 88
- Bergama'da Sanayi 89
- Bergama'da Ormancılık ve Madencilik 91
- Bergama Devletinin Para Politikası 95
- Bergama Devletinin Deniz Ticaretindeki Yeri ve Önemi 99
- Hellenistik Kültürün Özellikleri Bergama'daki Temsilcileri 103
- Hellenistik Döneme Damgasını Vuran Bergama Heykel Sanatını Hazırlayan Unsurlar ve Gelişimi 113
- Bergama Heykel Sanatının Sanat Tarihine Etkileri 117
- Bergama'daki Eserleri Ortaya Çıkaran Arkeolojik Kazıların Başlaması 126
- Bergama Krallığı Hellenistik Dönem Eserleri Athena, Polias, Nikephoros Mabedi 128
- Mabedin Arkeolojik ve Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi 131
- Demeter Kutsal Alanı 135
- Arkeolojik ve Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi 139
- Büyük Sunak (Zeus Sunağı) 143
- Arsenal 147
- Bergama Kütüphanesi 147
- Asklepion 150
- Mitolojide Asklepios 153
- Sağlık Tanrısı Asklepion'un Adına Yapılan Hastane 156
- Yılanlı Taş Sütun 157
- Sembolü Oluştururan Figürler 158
- Akropoldeki Asklepios Tapınağı 162
- Asklepion'daki Kazılar 162
- Asklepion ve Çevresindeki Bergama Krallık Devri Yapılan 163
-Kutsal Yol 164
-Anıtsal Kapı 165
- Kütüphane 165
- Zeus Asklepios Tapınağı 165
-Stoalar 167
- Genel Tuvalet (Latrinler) 168
- Uyku Odaları, Şifalı Kaynak ve Kuyular 169
- Hellenistik Devir'e ait Asklepios, Apollon ve Hijye (Hygieia) Tapınakları 170
- Yeraltı Geçidi 171
- Asklepion'da Sağaltım Yöntemleri 172
- Hastaların Tedavi Gördüğü Klinik 177
- Akropoldeki Eserler 178
- Yukarı Akropol 178
-Heroon 178
- Akropol Kapısı 179
- Saray Girişi ve II. Eumenes'in Sarayı 180
- Lattalos Sarayı 181
- Önemli Kişilere Ait Konutlar 181
- Kışlalar ve Komuta Kulesi 181
-Askeri Depolar 182
- Hera Kutsal Alanı ve Yukrı Gymnasion 182
- Gymnasion, Aşağı ve Orta Teraslar 184
-Aşağı Şehir 184
- Bergama Şehir Yasası 185
- Bergama'da Roma Dönemi 193
- Bergama'da Roma Dönemi Eserleri, Roma Döneminde Asklepionda Yapılan İlaveler 198
- Asklepion'daki Tiyatro 200
- Bergama Traian Mabedi 201
- Mabedin Arkeolojik ve Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi 203
- Roma Döneminde Krallık Dönemi Yapılarına Yapılan İlaveler 205
- Tiyatro ve Tiyatro Terası 206
-Şehir Kazısı 207
-Anfitiyatro 212
-Su Yollan 213
- Bergama'da Bizans Dönemi 214
- Bergama'da Bizans Hristiyanlık Dönemi Mimari Eserleri 217
- Kızılavlu Kilisesi 219
- Diğer Kiliseler 223
- Agoradaki Kilise 223
- Athena Mabedinin Yanındaki Kilise 224
- Attalos'un Evi Önündeki Kilise 225
- Tiyatro Terasındaki Kilise 225
- Parmak Batıran'daki Kilise 226
- Zeus - Asklepios Kilisesi 227
- Bergama Surları 227
- Bizans Dönemi Keramikleri 228
- Yağ Kandilleri 231
- Bergama Müzesi 235
- Bibliyografya 237


BELLETEN SAYI :13 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

BERGAMA TÜRKÜLERİ 9
Abacılar İnişi 10
Ak Çeşmenin Taşlan 12
Al Basmadan 14
Arabam Teker Meker Naciyem 16
Atışma 18
Bağ Yüzünün Çamları 20
Baylan Nazmiyem 22
Bergama'da Pazarım 24
Bergama Efesi 26
Çakır Ayşem 28
Çekirdeksiz Bağlarım 30
Ela Gözlü Benli Dilber 32
Entarisi Mavili 34
Ey Yüceler 36
Ferizler Başından Hoplayamadım 38
Ferizlerin Gülleri 40
Fındık Sıddıka 42
Gelin Ağlatan Havası 44
Gökçe Karga Olaydım 46
Hafizem 48
Humeyinim Ak Benim 50
Kalenin Bedenleri 52
Karanfil Yalakları 54
Karşıdaki Çaltılık 56
Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden 58
Meliham 60
Meyhaneler 62
Molla Zaydem 64
Nazire Türküsü 66
Ne Olaydı Efem Aman 68
Refiye Gelin 70
Sancak Saçlı Fadime'm 72
Sandık Üstünde Sandık 74
Sucahlıyı Bastılar 76
Şu Çakmağın Çukuru 78
Üçkemerin Dübeği 80
Yeni Cami 82

BERGAMA ZEYBEK HAVALARI 87
ZEYBEK KIYAFETİ 88
OYUN İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR 90
Arpazlı Zeybeği 92
Aşaki Tarla Havası 94
Bağ Yüzünün Çamları 96
Bayat 98
Baylan Nazmiye 100
Bengi 102
Gezinti Havası 103
Bergama Bengisi 104
Bergama Zeybeği 106
Bursa Damlan 108
Çakır Ayşe 110
Dağlı . 112
Gav ur Hasan 114
Gayda 116
Gündoğdu 118
Güvende 120
İnce Memet 122
İsmailli 124
Jandarma 126
Kaba Güvende 128
Kadın Zeybek Havası 130
Karanfilli Bahçe 132
Kasnak 134
Kemeraltı 136
Koca Arap 138
Kozak Güvende 140
Kozak Zeybeği 142
Meyhaneler 144
Nalbant Zeybeği 146
Sabai 148
Soğukkuyu 150
Yalabık 152
Yandım Ayşe 154
Yuntdağı 156
Zayde Molla 158
BERGAMA TÜRKÜSÜ 162
KAYNAKÇA 164


BELLETEN SAYI :12 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

BERGAMA COĞRAFYASI 9
BERGAMA ADININ KÖKENİ - ANLAMI 14
MİTOSLAR (SÖYLENCELER) BERGAMASI 15
TARİH ÖNCESİ İZLER 19
BERGAMA'NIN KURULUŞU 20
İSKENDER ve GENERALLERİ 22
BERGAMA KRALLIĞI 23
KRALLIK DÖNEMİ İNANÇ COĞRAFYASI 24
ROMA DÖNEMİNDE BERGAMA 24
BİZANS DÖNEMİ 25
TÜRKLERİN GELİŞİ 27
KARASİOĞULLARI 27
OSMANLI DÖNEMİ 28
YÖRÜKLERİN GELİŞİ 29
KURTULUŞ SAVAŞINDA BERGAMA 30
TARİH İÇİNDE İNANÇ COĞRAFYASI 33
- Kapukaya Kibele Tapkısı 33
- Kınık Kibele Tapkısı 35
- Ana Tanrıça İnancı 37
- Kibele ve Attis 38
- Attis'ten İsa Mesih'e 40
- Kibele Kilim Motifleri 41
PAGANİZM (ÇOK TANRICILIK) 42
- Olympos İnancı 42
- Tanrılara Tapınma 45
- Perseus ve Medusa 46
- Asklepios Kültü 47
- Ay Işığı Tepesi 50
KIZILAVLU (Dinlerin Kutsal Merkezi) 51
- Osiris (Serapis) 52
- Mithra İnancı 53
- Kızılavlu (Bazalika) 53
AKROPOL
- Zeus Sunağı 56
- Trayan Tapmağı 58
- Demeter Tapmağı 59
- Hera Tapınağı 59
ASKLEPİON
- Büyük Alan 60
- Loş Tünel 60
- Viran Kapı 61
-Kutsal Yol 61
- Yılanlı Sütun 62
- Propylon 62
- Artemis Yeri 63
YAHUDİLİK 64
- Yahudi Diasporası 65
- Bergama Yahudileri 65
- Bergama'da Yahudi Mahallesi 66
- Yahudilerin İş ve Meslek Yaşamları 67
- Moreno Korkidi Çeşmesi 67
- Havra ve Sinagog 68
- Yahudi İnançları 69
-Maşatlık 71
- Hristiyan Yahudiler 72
BERGAMA'DA HRİSTİYANLIK 72
- İlk Kiliseler 73
- Bergama'daki Eski Kiliseler 77
- Bergama'da Hristiyan İnanç ve Gelenekleri 80
BERGAMA İSLAM ÇAĞI 85
BERGAMA'NIN İSLAM KENTİ OLMASI 105
- Camiler, Mescitler 106
MEZARLAR YATIRLAR TÜRBELER 119
OSMANLI DÖNEMİ BERGAMA KENTİ 123
NÜFUS DEĞİŞMELERİ (Tablolar) 125
BERGAMA'DA İSLAM İNANÇ YELPAZESİ 142
BERGAMA COĞRAFYASINDA BATIL İNANÇLAR 147
SONUÇ 152
SONUÇ BİLDİRGESİ 154
KAYNAKÇA 156


BELLETEN SAYI :11 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

Zeybek Nene 6
Berksav'dan Sunuş - Yakup KAŞARCIOĞLU 7
Sunuş - Necati KARAÇOBAN 8
Kuru Zemin Döşeme Türleri 11
Bergama Tarihçesi 12
Bergama Yöresindeki Türkmen Boylan 21
Keçe, Kilim ve Halının Tarihçesi 23
Bergama'da Keçe 24
Bergama'da Kilim 27
Bergama Halıları 40
Pazırık Halısı 41
Hanlarda Kullanılan Malzemeler. 44
Günümüze Değin Bergama Halıları 59
Holbein Grubu Küçük Madalyonlu Bergama Halıları 61
Holbein Grubu Sekizgen Madalyonlu Bergama Halıları 63
Lotto Grubu Rumi Raporlu Bergama Halıları 69
Bellini Grubu Bergama Halıları 71
Memling Grubu Bergama Halıları 73
Transilvanya Grubu Bergama Halıları 75
Büyük Madalyonlu Bergama Halıları 77
Köşe Kare Madalyonlu Bergama Halıları 79
Çanakkale Kazdağlan Türkmen Grubu Bergama Halıları 81
Yuntdağı Türkmen Grubu Bergama Halıları 83
Yagcibedir Türkmen Grubu Bergama Halıları 89
Yüncü, Karakeçili Türkmen Grubu Bergama Halıları 94
Kozak Grubu Bergama Halıları 98
Mihraplı Seccade Bergama Halıları 102
Geometrik Semah Bergama Halıları 104
Zemini Uzun Bantlarla Belirlenmiş Bergama Halıları 106
Karadağ Grubu Bergama Halıları 108
Gruplandırılamayan Geleneksel Bergama Halıları 112
Sonuç Bildirgesi 113
Kaynakçalar. 115
Özgeçmiş 116


BELLETEN SAYI :10 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

Berksavdan - 7
Sunu : Fahrettin Kayıpmaz - 9
Tarihten Günümüze Bergama : Mustafa Genç - 11
Bergama Halıları : Fahrettin kayıpmaz - Naciye Kayıpmaz - 35
Son Söz : Fahrettin kayıpmaz - 151 Bibliyografya - 154


BELLETEN SAYI :9 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

Gürbüz BAGANA : Bu sayıda 1
MORAL : Yitirdiğimiz Bergamalı Değerler 3
Hüseyin Yurttaş : Davulun Sesi, Zeybeğin izi 16
DÜZ BAGANA : Soyadlarımız ve lakaplarımız 22
Cahit ÜZKEN : Vakfımızdan Kültür ve Sanat Dalında Ödül Alanlar 26
A.Gürbüz BAGANA : Bergama'da kulanılan ilginç deyimler 28
Erkin SABANCI : Turizmin Bergama'da Aile Yaşamına Etkileri 29
Ahmet YARAŞ : 1998 Yortanlı Barjı Kurtarma Kazısı 44
Sevgi SOYAKER, Candan NALBANTOĞLU : Çandarlı'da apılan Kurtarma Kazısı 50
ANONİM : Sözlü ve Sözsüz Zeybek Notaları 62
Bedri HACAN : Vakıftan Haberler 75


BELLETEN SAYI :8 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

Giriş 1
Türk Evi Literatüründe Bergama 5
Dış Sofalı Evler 11
İç Sofalı Evler 16
Türk Döneminin Kısa Tarihçesi ve Kentin Fiziksel Gelişimi 23
Geleneksel Dokunun Korunma Durumu 28
Geleneksel Konut Bölgesinin Ayrıntılı Tanımı 33
Ev Tipleri 39
a) Geleneksel/Hımış Tekniğinde Evler 39
b) Batı Etkili/Kargir Evler 39
Duvarlar 40
Çatı ve Saçaklar 44
Kat Silmeleri 50
Köşe Bitişleri 51
Çıkma ve Balkonlar 53
Kapılar 55
Pencereler 62
Bacalar 68
Mekan Örgütleme 68
1-Bir Katlı Evler 69
1.a- Tek kat+Yarım Bodrumlu-Ortadan Girişli Tipler 69
l.b- Tek kat+Yarım Bodrumlu-Bir Uçtan Girişli Tipler 70
2- İki Katlı, Çıkmasız Evler 71
2.a- İki kat+Yarım Bodrumlu-Bir Uçtan Girişli Tipler 71
2.b- İki kat+Yarım Bodrumlu-Ortadan Girişli Tipler 72
3- İki Katlı - Sakız Evleri 73
3.a- İki katlı, Balkonlu Sakız Evi Tipleri 73
3.b- İki katlı, Cumbalı Sakız Evi Tipleri 74
Batı Etkili Kargir Evlerin Genel Değerlendirmesi 77
Kapısında Tarih Bulunan Bazı Evler 79


BELLETEN SAYI :7 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

DR. HASAN ERGÜL DOKTOR VE HASTA** 1
NİHAT ÖZÇOBAN SANAT VE BERGAMA" 4
CELAL ERDEM BÖLCEK'TEN DERLENEN MANİLER" 5
Dr. ERCAN NALBANTOĞLl ÇAĞLAR BOYU İNSAN VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM** 13
PALEOLİTİK Eski Taş Dönemi 14
NEOLİTİK KÜLTÜR 16
MADEN ÇAĞLARI 19
SEFA TAŞKIN KALARGANIN GİZEMİ** 34
CANDAN NALBANTOĞLU EPİGRAFİ VE BERGAMA MÜZESİNDEKİ İKİ YAZIT* 39
BÜLENT BERKMAN RUHİ SU İLE "ZEYBEKLER" ÜSTÜNE SÖYLEŞİ** 53
MÜZİK ZEYBEK 56
YERLİ BERGAMA ZEYBEĞİNE GİRİŞ 59
BERGAMA ZEYBEĞİ I 61
BERGAMA ZEYBEĞİ II 63
BERGAMA ZEYBEĞİ III 65
YALI ZEYBEĞİ 67
NALBANT ZEYBEĞİ 68
KASNAK ZEBEĞİ 69
BERKSAV BERGAMA" 70
TARİHİ - COĞRAFİ KONUM 70
SEKTÖREL YAPI 70
DIŞ TİCARET. 79
ALT YAPI. 79
NİHAT ÖZÇOBAN VAKIFTAN HABERLER" 88


BELLETEN SAYI :6 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

NİHAT ÖZÇOBAN : ÇABA
OSMAN ÇALIŞKAN : BERGAMA(Şiir)
M.TEMEL KOÇAKLAR : BERGAMA İLÇESİ GENEL DURUMU
SEFA TAŞKIN : SULARIN GÜZELİ
Doç.Dr.METİN BALAY : TİYATRONUN DOĞUŞU
EYÜP ERİŞ :OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE
DURMUŞ YAZICIOĞLU : ALİ EFE TÜRKÜSÜ(Türkü)
TURGUT AŞKIN : BERGAMA'DA PAZARIM(Türkü)
DURMUŞ YAZICIOĞLU : AK ÇEŞMENİN TAŞLARI (Türkü)
ÖZGÜL DOĞDU : BERGAMA EVLERİ
MUSTAFA CEBECİ : BERGAMA
Dr.ERCAN NALBANTOĞLU : İNSAN
NİHAT ÖZÇOBAN : VAKIFTAN HABERLER


BELLETEN SAYI :5 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

Gürbüz BAĞANA : Bu Sayıda
M. Teme! KOÇAKLAR : Cumhurbaşkanımıza Sunulan 1994 Bergama Raporu
Sefa TAŞKIN : Mustafa Haluk Ökeren: Bir Bergamalı
Şakir SÜTER : Bergamalı Olmak
Hacer ÖZMAKAS : Tarihin İlk Kağıt Ambargosu
Eyüp ERİŞ :Antik Yolculuk Bergama'da Antik Mezarlar
Osman BAYATLI : Mermer Direkler ve Kızılavlu Mermer Direkler'deki Antik Duvarın Tamiri Münasebetiyle
Ertan ALA YAT : Üçkemer Köprüsü
Yavuz ÖZMAKAS : Bir Kitabın Peşinde Bir Kültür Dedektifliğinin Öyküsü
Turgut AŞKIN : Bergama Yöresinde Süs ve Nazar Takılan
Mustafa PULCU : Bergama Çeşmeleri
İzzettin SUNER : İlk Kurşun Bergama Baskını
Haluk ELBE : Sanat ve Kültür Gecesi
Seldağ HAMARAT : Bergama'yı Ziyaret
Gülnur GÜÇLÜ : Ya Sonrası?
Kazım YARAY : Bergama'da Halıcık
Mehmet ERMİŞ : Bergama Halk Eğitimi Merkezi Kuruluşu
Tahsin TUNA : Anadolu Basını
Yavuz ÖZMAKAS : Bergama Yerel Basını
Nihat ÖZÇOBAN : Vakıftan Haberler
Muazzez İlmiye ÇIĞ : Beyin Hastalıkları Üzerine Çalışan Dünya Çapındaki Ünlüler Yolu
Hamdi UĞUR : Bergama Asklepion'u ve Günümüz
Özgül DOĞDU : Bergama'da Resmi Yapılar
Gürbüz BAĞANA : Örfene


BELLETEN SAYI :4 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

Gürbüz BAĞANA : Bergama Belleten bir yaşını doldurdu
Yavuz ÖZMAKAS : Bu sayıda
Yavuz ÖZMAKAS : Bergamalı Galenos
Turizm Komisyonu : Kara Yolları
Turizm Komisyonu : Çeşitli tedbirler hakkında rapor
Gürbüz BAĞ ANA : Bergama Kermesleri
Osman BAYATLI : IN. Türk Tarih Kongresi Tebliği
Ogün KAYACAN : Bergama Halk Eğitim Merkezi
GürbüzBAĞANA : Nasıl bir Kermes olmalı
Yavuz ÖZMAKAS : Osman Bayatlı'nın ölümünün 35. yılı konuşma;
İhsan DİRİM : Aziz Atatürk'ün Bergama'ya gelişinin 23. yılı
Osman BAYATLI : Camiler
Tevhit KEKEÇ : Günümüz Bergama Camileri
Yavuz ÖZMAKAS : Bergama Yerel Basını: Kuzey Ege
Haluk ELBE : Necip AKÇAR: Bergama'yı ağaçlandıran adam
Reyhan KÖRPE : Assos kent Surlarının 1992 yılı kazı ve restorasyon çalışmaları
Servet OZAN : Kozak'ta kurban bayramı
Bugün Gazetesi : Bergama'da antik mezarlar
Suat ATEŞOĞ LU : Adliye arşivlerinde Bergama
Hacer ÖZMAKAS
Yavuz ÖZMAKAS : Bergama Yayınları Kaynakçası 11
Hasan Çakı Efe : Ak çeşmenin taşları
Ayşe BAĞ ANA : Bergama yemekleri : Çığırtma
Ogün KAYACAN : Zülviye ( Ramazan helvası)
Nihat ÖZÇOBAN : Vakıftan haberler


BELLETEN SAYI :3 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

Yavuz ÖZMAKAS : Bu sayıda
Hasan MALAY : Batı Anadolu'da Aristonikos Ayaklanması
Turizm Komisyonu : Bergama plânı için arkeolojik esaslar
Turizm Komisyonu : Bergama imar planı prensipleri hakkında rapor
Yavuz ÖZMAKAS : Bergama Demokrasi Tarihinden Notlar
Gürbüz BAĞANA : Bergama ikinci Kermesi
Rahmi BALABAN : Bergama Kermesi
Valther Kronz : Antik Hekimlik
Osman BAYATLI : Bazilika hafriyatı raporu
Sevgi SOYAKER : Bergama'da Mısır Tanrılarına adanmış kutsal bir yapı: Serapeion
Muhsin YENİM : Bergama kâğıdı
Yavuz ÖZMAKAS : Bergama Yerel Basını: YÖREM
Ogün KAYACAN : Bergama Kültürü ve Tiyatro Üzerine: 2
Nermin ABADAN : Bergama bir tarih hazinesidir.
Hacer-Yavuz ÖZMAKAS :Bergama Yayınları Kaynakçası I
Gülsüm GENCER : Entarisi Mavili
Ayşe BAĞANA : Bergama Yemekleri: Keşkek
Yahya KEMAL : Bergama Heykeltraşları
Nihat ÖZÇOBAN : Vakıftan haberler


BELLETEN SAYI :2 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

Yavuz ÖZMAKAS : Bu sayıda (5)
Melih ABİDİNOĞLU : İsmet İnönü'ye mektup (8)
Turizm Komisyonu : Bergama Temsilleri (11)
Arkeoloji Komitesi : Restorasyonlar Hakkında (21)
A. Gürbüz BAĞANA : Bergama 1. Kermesi (27)
Oya AKTAŞ : Bergama Zeybek ve Efe Oyunları: Yalabık Zeybeği (31)
Sevgi SOYAKER : Bergama'da Türk Hamamları (34)
Yavuz ÖZMAKAS : Bergama Yerel Basını: Bugün (45)
Tevhit KEKEÇ : Eski Bergama'nın Su Yolları (50)
Reyhan KÖRPE : Çağdaş Müze Mimarisine ve Bergama Müzesine bakış (57)
Bugün Gazetesi : Belediye Seçimlerinde Müstakiller (73)
Hacer ÖZMAKAS : Bergama Kütüphaneleri (75)
Osman BAYATLI : Bergama'da Heykel Sanatı (78)
Ogün KAYAĞAN : Bergama Kültürü ve Tiyatro üzerine (84)
Seldağ HAMARAT : Bergama Vakıfları (87)
Nedim ORTA : Demircidere'den İki Çocuk Oyunu (91)
Nedim ORTA : Demircidere'den Bilmeceler (93)
H. AYALP-M.AKGÜN : Sandık Üstünde Sandık (94)
Ertan ALAYAT : Eski Bergamalı'ya ve yaşayanlara. (97)
Nihat ÖZÇOBAN : Vakıftan Haberler (98)


BELLETEN SAYI :1 - İndirmek için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER

A. Gürbüz BAĞANA : Çıkarken (1)
Yavuz ÖZMAKAS : Bu Sayıda (2)
Reyhan KÖRPE : Bakanlıklararası Turizm Komisyonu Raporu üzerine (4)
Bakanlıklararası Turizm komisyonu : Qtel meselesi (9)
A. YILMAZ: Kermes Nedir? (27)
Gürbüz BAĞANA : Kermes (29)
Tevhit KEKEÇ : Bergama müzesindeki bir grup Kyme eseri (31)
Hacer ÖZMAKAS : Eumenes Cin paralı askerlerle yaptığı sözleşme (40)
Osman BAYATLI : Rodos gezisi (43)
YAYIN KURULU : Koyun köprü (59)
Reyhan KÖRPE : Bergama kazıları tarihi (64)
YAYİN KURULU : Bergama müzesindeki Türkmen gelini (71)
Nihat ÖZÇOBAN : Vakıftan haberler (79)